Route

We start in Porto, Portugal, then go through Spain, France, Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Albania, Kosovo, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Bulgaria, Turkey, Georgia, Armenia, Georgia again, Azerbaijan, take a boat across the Caspian Sea to Turkmenistan, then onward to Uzbekistan, Tajikistan, and Kygyzstan until we finally enter China and eventually ramble on to the east coast of China.